Onderzoek in het kader van banenafspraak Primair Onderwijs

25-nov-2016

Dankzij de Banenafspraak krijgen mensen met uiteenlopende beperkingen (psychisch, verstandelijk en/of fysiek), met veel of weinig werkervaring en een hoge of een lage loonwaarde, een plek op de arbeidsmarkt.

Banenafspraak in het Primair Onderwijs

Een beter perspectief op een reguliere baan voor mensen met een arbeidsbeperking en zoveel mogelijk mensen die meedoen in de samenleving. Dat is het doel van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten die in 2015 landelijk in werking traden. Om werkgevers te stimuleren een bijdrage te leveren is in het sociaal akkoord afgesproken dat zij tot 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten creëren. Dit wordt de Banenafspraak genoemd. Het primair onderwijs (PO) wordt geacht daarvan 4020 banen te leveren, 402 extra banen per jaar.

Dankzij de Banenafspraak krijgen mensen met uiteenlopende beperkingen (psychisch, verstandelijk en/of fysiek), met veel of weinig werkervaring en een hoge of een lage loonwaarde, een plek op de arbeidsmarkt.  Daarnaast vult het primair onderwijs hiermee ook zijn maatschappelijke rol en voorbeeldfunctie in. Het vraagt echter wel veel van schoolbesturen in de sector. Daarom is er onderzoek gedaan in de PO sector: Zonder waarde geen plaatsing Onderzoek Banenafspraak in het PO. Het onderzoek is gepubliceerd op de site van de rijksoverheid. In de publicatie wordt de doelgroep van de Banenafspraak beschreven en de mogelijke motieven van scholen om hen in te zeten. Er staan voorbeeldfuncties en taken voor in het PO in.  Wat de toegevoegde waarde van de plaatsingen is en wat de randvoorwaarden en succesfactoren zijn.

Koppeling met de cao PO en het Participatiefonds PO

In de cao PO 2016 - 2017 die is afgesloten per 1 juli 2016, is afgesproken een participatiebaan op te nemen als aparte functie. Voor werkgevers betekent dit dat als een schoolbestuur onverhoopt een participatiebaan moet beëindigen, het schoolbestuur bij het Participatiefonds een verzoek kan indienen voor vergoeding van de uitkeringskosten. Het fonds betaalt deze kosten als het schoolbestuur heeft voldaan aan de voorwaarden in het reglement. De belangrijkste voorwaarde is dat de ontslagen werknemer begeleid moet worden bij het vinden van een nieuwe baan. Voor werknemers die hun (participatie)baan verliezen geldt dat het Participatiefonds hen helpt bij het zoeken van een nieuwe baan. Ook hieraan zijn voorwaarden verbonden.