Cao Bestuurders PO valt onder de werkingssfeer van het Participatiefonds

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten het eerder genomen besluit van 13 mei 2015 omtrent aansluiting Cao Bestuurders PO te herzien. Met terugwerkende kracht kunnen schoolbesturen vergoedingsverzoeken indienen voor contractbeëindigingen van bestuurders vallend onder de Cao Bestuurders PO. Aangezien de Cao Bestuurders PO 2016-2017 en de Cao Primair Onderwijs 2016-2017 op meerdere punten van elkaar verschillen moet eerst onderzocht worden hoe die verschillen in de systematiek van het Participatiefonds ingepast kunnen worden. Het Participatiefonds (en ook het Vervangingsfonds) zal voor de groep bestuurders vallend onder de Cao Bestuurders PO wederom premie innen (per 1 januari 2017 is het premiepercentage 4%). De premie wordt niet met terugwerkende kracht geheven. De premie-inning via ‘Mijn Vf’ moet nog gerealiseerd worden. Dit kan zodra de salarisdienstverleners ook hun systemen hebben aangepast. Schoolbesturen en administratiekantoren in het primair onderwijs worden op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Vergoedingsverzoeken kunnen alsnog worden ingediend

In afwachting van de definitieve inrichting van de systematiek wordt schoolbesturen geadviseerd wel een vergoedingsverzoek in te dienen voor beëindiging van een contract met bestuurders.
Dit kan gewoon via het werkgeversportaal. Alhoewel het niet juist is bij de vraag ‘Betreft het een dienstverband op grond van de cao PO?’ toch voor ‘ja’ kiezen. Verder kan de vragenboom doorlopen worden en komt u uit bij de passende beëindigingsgrond. De verwijzingen naar cao PO kloppen in geval van een beëindiging van een contract met een bestuurder niet.

Omdat lange tijd onduidelijk is geweest of bestuurders - vallend onder de Cao Bestuurders PO -  onder de werkingssfeer van het Participatiefonds vallen zal voor het tijdstip waarop ‘het aanbod ondersteuning extern’ gedaan moet worden een coulanceregeling gelden.  

Het Participatiefonds zal zo snel mogelijk de systemen aanpassen en daarover communiceren.