Meevaller sector door bestuursbesluit

14-mrt-2016

Het bestuur heeft in 2015 besloten de premiegrondslag vanaf 2016 te wijzigen. In 2015 was de premiegrondslag voor het Participatiefonds het loon voor de sociale verzekeringswet. Vanaf 1 januari 2016 is de grondslag het brutoloon + 8% vakantiegeld. In de praktijk betekende dit dat in de maanden mei en december een verhoogde premieheffing plaatsvond in verband met de uitkering van de vakantiegelden c.q. de eindejaarsuitkering. Vakantiegeld en eindejaarsuitkering moeten financieel-technisch uitgesmeerd worden over de maanden waarop het betrekking heeft. Het Participatiefonds reserveerde maandelijks een berekend bedrag voor alsnog te ontvangen premies in de resultatenrekening van het fonds.

Door de andere wijze van berekenen van de verschuldigde premie in combinatie met het feit dat het op 1 januari 2016 in gebruik genomen nieuwe dienstverleningssysteem van het Participatiefonds deze incidentele correctie niet met terugwerkende kracht over zeven maanden (vanaf juni) van 2015 kan verwerken heeft het Participatiefonds alleen de mogelijkheid om in mei 2016 de premie handmatig te incasseren die tot en met december 2015 is gereserveerd.

Het bestuur besluit, mede gezien de vermogensontwikkeling van het Participatiefonds, geheel af te zien van de incassering van de gereserveerde bedragen, waardoor de sector een eenmalige meevaller heeft van € 8,5 miljoen.