Regelingen nemen financieel risico weg bij aannemen uitkeringsgerechtigde

4-okt-2018

Er is een groot tekort aan leraren. Op vele manieren wordt daarom naar oplossingen gezocht om dit tekort het hoofd te bieden. Er is ook een groot arbeidspotentieel van onderwijsbevoegde leerkrachten in een uitkeringssituatie die weer graag voor de klas willen staan. Helaas staan sommige werkgevers wat huiverig tegenover deze oplossing, o.a. omdat ze verantwoordelijk kunnen worden voor uitkeringskosten na een eventueel ontslag. En dat is jammer, want er zitten zoveel gedreven leerkrachten tussen die veel voor het onderwijs kunnen betekenen. Het Participatiefonds heeft daarom een regeling in het leven geroepen om financiële risico’s voor werkgevers weg te nemen.

Regeling Vrijstelling instroomtoets

Voor wie: werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering
Het Participatiefonds heeft een vrijstelling voor de instroomtoets ingevoerd voor werkgevers die iemand vanuit een werkloosheidsuitkering aannemen. Als blijkt dat het dienstverband toch onverhoopt moet worden beëindigd, dan gelden (in geval van een gegronde ontslagprocedure) de volgende voorwaarden om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen:

  • de medewerker moet meer dan 8 weken een werkloosheidsuitkering hebben gehad;
  • de medewerker mag direct voorafgaand aan de uitkering niet voor het betreffende schoolbestuur gewerkt hebben;
  • de ontslagdatum bij de betreffende schoolorganisatie moet tussen zes en twaalf maanden na indienstneming liggen en is op of na 1-1-2019.

Is er sprake van een vrijstelling voor de instroomtoets, dan neemt het Participatiefonds de uitkeringskosten voor haar rekening.
De uitkeringsgerechtigde heeft het voordeel dat hij/zij het onderwijsvak weer kan uitoefenen en zich kan bewijzen voor een nieuwe werkgever. De werkgever heeft het voordeel om iemand zonder financieel risico aan te nemen; het Participatiefonds neemt dit immers over. Het volledige scholenveld heeft hier voordeel bij, omdat er meer uitkeringsgerechtigden aan het werk gaan en de uitkeringskosten lager worden, en dus de verplichte premie omlaag kan gaan.
Uitvoering door: Participatiefonds
>>Meer info

Naast deze nieuwe regeling van het Participatiefonds biedt het UWV ook tal van regelingen die drempels voor een werkgever wegnemen om een uitkeringsgerechtigde in dienst te nemen. We hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Voor wie: een werknemer van 56 jaar of ouder die uit een uitkeringssituatie komt
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Deze jaarlijkse vergoeding is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Een werkgever ontvangt deze voor een uitkeringsgerechtigde werknemer van 56 jaar of ouder.
Met de doelgroepverklaring LKV kan de werkgever met ingang van het dienstverband voor maximaal drie jaar loonkostenvoordeel aanvragen bij UWV. Dit kan oplopen tot een bedrag van maximaal €6.000 per jaar.
Uitvoering door: UWV
>>Meer info

Proefplaatsing

Voor wie: een potentiële werknemer die minimaal drie maanden werkloos is
Een werkgever kan een potentiële werknemer in een uitkeringssituatie (WW, WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet) voor een proefperiode van twee maanden aannemen zonder dat hier loonkosten tegenover staan. De werknemer krijgt twee maanden lang zijn/haar uitkering doorbetaald. Er wordt van de werkgever echter wel de intentie verwacht om de werknemer voor minimaal zes maanden aan te nemen als de proefplaatsing van beide kanten bevalt.
Uitvoering door: UWV moet toestemming geven voor de proefplaatsing.
>>Meer info

Compensatieregeling oudere werknemers

Voor wie: uitkeringsgerechtigden van 56 jaar of ouder die langer dan een jaar WW-uitkering ontvangen
Voor uitkeringsgerechtigden die 56 jaar of ouder zijn en ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering ontvangen hebben, kan een nieuwe werkgever gebruikmaken van de compensatieregeling oudere werkzoekenden. Dit betekent dat er in de eerste vijf jaar van het dienstverband een Ziektewetuitkering is, als de uitkeringsgerechtigde ziek wordt. De werkgever betaalt dan alleen de eerste dertien weken het loon door. Daarna ontvangt hij een Ziektewetuitkering van UWV.
Uitvoering door: UWV
>>Meer info 

Ook goed om te weten:

Subsidieregeling voor zij-instromers en herintreders

Voor wie: werknemer die lesbevoegdheid wil halen
Een werkgever die iemand aan wil stellen en hem of haar via het zij-instroomtraject binnen twee jaar  onderwijsbevoegdheid te laten halen, kan hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen.
De subsidie bedraagt €20.000 per zij-instromer. De subsidie wordt maar 1 keer per zij-instromer verstrekt. De werkgever kan de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.
Uitvoering door: DUO
>>Meer info

No-riskpolis - looncompensatie bij ziekte

Voor wie: werknemer met een ziekte of handicap
De no-riskpolis is een regeling voor werkgevers die een werknemer met een ziekte of handicap in dienst nemen of willen houden. Het UWV betaalt een Ziektewetuitkering als de werknemer ziek wordt binnen vijf jaar vanaf de start van het dienstverband. Bovendien hoeft de werkgever geen hogere premie voor de ZW en geen hogere premie indien de werknemer in de WGA terechtkomt, te betalen.
Uitvoering door: UWV
>>Meer info 

Handige links:

Overzicht van UWV met regelingen voor aannemen werknemer met uitkering 
Wie iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt, kan gebruik maken van diverse ondersteunende regelingen van het UWV.
>>Meer info 
 

Berekenen:
Subsidiecalculator
: overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers. Een handige tool om snel en overzichtelijk de financiële voordelen bij het aannemen van nieuwe medewerkers te ontdekken.
Regelhulp Premiekortingen en LIV: een regelhulp van de Rijksoverheid die werkgevers helpt om vast te stellen of zij recht hebben op een premiekorting en/of het lage-inkomensvoordeel.