Artikel 4:3 reglement Participatiefonds voor schooljaar 2018-2019

14-jun-2018

Het Reglement Participatiefonds voor het schooljaar 2018-2019 is gepubliceerd in de Staatscourant en treedt per 1 augustus 2018 in werking. In deze versie van het reglement zijn enkele tekstuele onvolkomenheden aangepast. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het Reglement van vorig schooljaar. We willen echter wel alvast een wijziging aankondigen die per 1 januari 2019 van toepassing is op artikel 4:3.

Wijziging artikel 4:3 in het reglement van het Participatiefonds

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten tot een aanpassing van artikel 4:3 van het reglement. Met deze aanpassing voorkomen we dat vergoedingen onterecht ten laste van het collectief plaatsvinden en uiteindelijk een premieverhogend effect hebben. We lichten dit kort toe.

Een groot aantal vergoedingsverzoeken, die zien op de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, wordt ingediend op grond van artikel 4:3 van het Reglement Participatiefonds. Dit artikel is daar echter niet voor bedoeld.

Artikel 4:3 heeft betrekking op ontbinding van een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Juridisch gezien - of om een recht op WW te kunnen krijgen - is het niet noodzakelijk deze beëindigingen met wederzijds goedvinden door de rechter te laten bekrachtigen. Voor gebruik van artikel 4:3 moet er namelijk daadwerkelijk sprake zijn van een inhoudelijke procedure op tegenspraak. Het aangepaste artikel 4:3 vermeldt dit expliciet.

Na de wijziging van het artikel gaat het Participatiefonds daar voortaan op toetsen, op grond van de ontbindingsuitspraak, het verzoekschrift en het verweerschrift dat een schoolbestuur moet aanleveren bij het vergoedingsverzoek.

Ingangsdatum 1 januari 2019
De wijziging gaat per 1 januari 2019 in en het artikel wordt voor die datum aangepast in het Reglement. Daarmee houdt het Participatiefonds rekening met mogelijke dossiervorming en de looptijd van huidige procedures en willen we werkgevers in staat stellen hun bedrijfsvoering aan te passen.

Het juiste artikel voor een vergoedingsverzoek

Is er sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden op grond van formatieve omstandigheden, dan kan de werkgever de artikelen 4:37 t/m 4:43 (bijzonder onderwijs) en 5:47 t/m 5:53 (openbaar onderwijs) gebruiken.