Bestuur

De Stichting Participatiefonds is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De 8 bestuursleden worden benoemd door het bestuur op voordracht van de vereniging PO-raad en de vier Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs zijn verplicht aangesloten bij het Participatiefonds.

Bestuursleden

Naam Voor benoeming voorgedragen door:
mw. G. Faber (onafhankelijke voorzitter)  

mw. G.P.M. van Haren

Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

dhr. J. Veenstra FvOv/CMHF (Federatie van Onderwijsvakorganisaties)
dhr. W. Prins  Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)
mw. E. Stolk Algemene Onderwijsbond (Aob)
dhr. mr. H.F.J. Hoedemakers PO-raad
dhr. H.G. Olfers PO-raad
vacature PO-raad
vacature PO-raad

 

Bestuursvergaderingen

In 2019 staan de volgende bestuursvergaderingen van het Participatiefonds gepland:

  • 24 januari
  • 13 maart
  • 18 april
  • 6 juni
  • 19 september
  • 9 oktober
  • 28 november

Vacatieregeling

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) ingegaan. Gezien de werkzaamheden van het Participatiefonds conformeert het fonds zich aan de Wet normering Topinkomens onderwijsgerelateerde  instellingen. Het Participatiefonds heeft een vacatieregeling vastgesteld voor de bezoldiging van bestuursleden.

Bestuursbesluiten

Als er geen finale besluitvorming heeft plaatsgevonden op besproken onderwerpen worden geen bestuursbesluiten gepubliceerd.