Wie zijn we

De Stichting Participatiefonds is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De 9 bestuursleden worden benoemd door het bestuur op voordracht van de vereniging PO-raad en de vier Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs zijn verplicht aangesloten bij het Participatiefonds.

Bestuursleden

Naam Voor benoeming voorgedragen door:
mw. G. Faber (onafhankelijke voorzitter)  

mw. G.P.M. van Haren

Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

dhr. J. Veenstra FvOv/CMHF (Federatie van Onderwijsvakorganisaties)
dhr. W. Prins (plaatsvervangend bestuurslid) Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)
mw. E. Stolk Algemene Onderwijsbond (Aob)
dhr. mr. H.F.J. Hoedemakers PO-raad
dhr. H.G. Olfers PO-raad
dhr. E. van Dorp PO-raad
dhr. drs. W.P.A.J.A. de Jong PO-raad

 

Vestigingen

Het Participatiefonds heeft 3 vestigingen:

 1. Bestuursbureau Rotterdam: directie, clusters Beleid, Juridische zaken, ICT en Casemanagement Re-integratie, secretariaat en financiële staf.
 2. De uitvoeringsorganisatie Participatiefonds in Den Haag beoordeelt de vergoedingsverzoeken.
 3. De uitvoeringsorganisatie Participatiefonds/Vervangingsfonds in Heerlen int de premies.

Zelfstandig bestuursorgaan

Per 1 januari 2012 valt het Participatiefonds onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. De taken die het fonds uitvoert zijn bij wet vastgelegd en zijn reglementen zijn algemeen verbindende voorschriften (AVV). Voor de verhouding tussen het Participatiefonds en schoolbesturen/burgers geldt de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet regelt onder andere dat schoolbesturen bezwaar kunnen maken tegen een besluit van het Participatiefonds.

Adviesraad

Een Adviesraad van vertegenwoordigers van bevoegd gezag, directie, onderwijzend personeel, medezeggenschapsraad en onderwijs ondersteunend personeel in het primair onderwijs adviseert het Participatiefonds over zijn producten en diensten.

3 deelnemers vanuit het bevoegd gezag:

 1. De heer L.F. (Leo) Faber (Gemeente Vlagtwedde)
 2. De heer B. (Ben) Roeten (Stichting Cambium)
 3. Vacature

3 deelnemers vanuit de directie:     

 1. Mevrouw M.M.A. (Angèle) van der Star (OBS De Feniks)
 2. De heer G.J. (Gert-Jan) de Zwart (OBS Lucas van Leyden)
 3. Vacature

2 deelnemers vanuit het OP/OOP:    

 1. Mevrouw J.E.H. (José) Geenen - van der Schaft
 2. Mevrouw P.B.G. (Paulien) Van der Linden-Hobma (Onderwijsstlchting Arcade)

2 deelnemers vanuit de MR:    

 1. De heer B.H.A.J. (Bart) Mariën (OBS Ter Tolne)
 2. Mevrouw V. (Violette) van Empel, OBS De Hoge Raven

Overige deelnemers

 1. Mevrouw J.M. (Joyce) Van Wilsem-Schiferli (Bestuursbureau Vervangingsfonds/Participatiefonds)
 2. Mevrouw L. (Liv) Rump (Bestuursbureau Vervangingsfonds/Participatiefonds)