Wie zijn we

De Stichting Participatiefonds is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De 9 bestuursleden worden benoemd door het bestuur op voordracht van de vereniging PO-raad en de vier Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs zijn verplicht aangesloten bij het Participatiefonds.

Vestigingen

Het Participatiefonds heeft 3 vestigingen:

  1. Bestuursbureau Rotterdam: directie, clusters Beleid, Juridische zaken, ICT en Casemanagement Re-integratie, secretariaat en financiële staf.
  2. De uitvoeringsorganisatie Participatiefonds in Den Haag beoordeelt de vergoedingsverzoeken.
  3. De uitvoeringsorganisatie Vervangingsfonds/Participatiefonds in Heerlen int de premies.

Zelfstandig bestuursorgaan

Per 1 januari 2012 valt het Participatiefonds onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. De taken die het fonds uitvoert zijn bij wet vastgelegd en zijn reglementen zijn algemeen verbindende voorschriften (AVV). Voor de verhouding tussen het Participatiefonds en schoolbesturen/burgers geldt de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet regelt onder andere dat schoolbesturen bezwaar kunnen maken tegen een besluit van het Participatiefonds.