Passend Onderwijs

Vanaf 2014 is er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De invoering van het stelsel heeft gevolgen voor een aantal groepen personeel.

Invoering nieuw stelsel passend onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs worden de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School opgeheven en vindt een verschuiving plaats van de middelen van het (voortgezet) speciaal onderwijs naar de nieuwe samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs. Hierdoor dreigt een verlies van werkgelegenheid voor een aantal groepen personeel, waaronder ambulant begeleiders.

In december 2012 hebben de PO-Raad, VO-raad (werkgevers) AOb, CNV Onderwijs, AVS, CMHF (werknemers) en de staatssecretaris van OCW een tripartiete overeenkomst gesloten over de opvang van de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs.

Het doel van die overeenkomst is om zo veel mogelijk expertise voor het onderwijs te behouden.

De grootste verandering ten opzichte van eerdere afspraken is dat de betrokken schoolbesturen in het samenwerkingsverband de gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgen om verlies van expertise en werkgelegenheid te voorkomen. Ook nieuw is dat ze in het ondersteuningsplan dienen vast te leggen hoe ze dit gaan realiseren.

Van de betrokken werknemers wordt verwacht dat zij zich actief inzetten om aan het werk te blijven. Zij worden verplicht zich, indien nodig, bij of om te scholen en passend werk te accepteren. De werkgevers moeten hen daarvoor de mogelijkheid bieden.

Het Ministerie van OCW heeft een website waar alle informatie over passend onderwijs gebundeld is.