Privacy en cookies

Het Participatiefonds (Pf) hecht waarde aan de bescherming van uw privacy.

Privacy Statement Participatiefonds

Het Participatiefonds behandelt uw gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat betekent concreet dat uw  persoonsgegevens op behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze worden verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om uw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcodes, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan. Dat kan dus zijn verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en ook wissen en vernietigen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw  persoonsgegevens?
Het Participatiefonds is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat het Participatiefonds de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat het Participatiefonds verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving. De Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs is gevestigd in Rotterdam aan de Boompjes 40 en is telefonisch te bereiken onder nummer 010 – 2177630 en per e-mail via secretariaat@vfpf.org. Het Participatiefonds is een zelfstandig bestuursorgaan .

Voor welke doelen verwerkt het Participatiefonds persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door het Participatiefonds slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt, te weten het op grond van de artikelen 184 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 170 van de Wet op de expertisecentra bepalen van het risicodragerschap van een werkgever ten aanzien van de kosten van uitkeringen voortvloeiend uit (of verbonden aan) een ontslag van een personeelslid.

Meer concreet verwerkt het Participatiefonds persoonsgegevens in het kader van:

 • de berekening en betaling van uitkeringskosten van werkzoekend onderwijspersoneel;
 • het ondersteunen van werkzoekend onderwijspersoneel bij het vinden van een nieuwe betrekking;
 • het informeren van onderwijspersoneel over hun rechten  en plichten;
 • het adviseren van scholen over personeelsbeleid.

Welke persoonsgegevens worden door het Participatiefonds verwerkt?
In de gegevensuitwisseling via het werkgeversportaal en op basis van de bestanden van UWV/WW-plus is van de voormalig werknemers/uitkeringsgerechtigden opgenomen: BSN, geboortedatum, aard en omvang dienstverband, werkgeversnummer, datum ontslag, omvang ontslag, datum ingang recht/einde recht op uitkering, uitkeringskosten.

Bij het indienen van een vergoedingsverzoek verstrekt een werkgever documenten ter  onderbouwing van de aanvraag, zoals bijvoorbeeld: akten met betrekking tot aanstelling/benoeming en ontslag of de modelverklaring ‘gesprekkencyclus’. Daarin staat aanvullend soms: NAW- gegevens, reden van ontslag, geslacht, reden van ziekte verlof, reden van buitengewoon verlof. Deze documenten worden ge-upload in het systeem en daar opgeslagen. Er is geen papieren archief.

In de mails en telefoongesprekken die de Helpdesk Pf verwerkt komen ook andere gegevens aan bod. Die worden dan ongevraagd door de werkgevers/besturen verstrekt ter verduidelijking van vragen. Deze gegevens worden niet zonder meer vastgelegd. Deze mails en antwoorden worden wel bewaard in het CRM systeem van DUO.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Volgens de wetgeving mag het Participatiefonds alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de in artikel 6 van de AVG opgenomen voorwaarden geldt:

 1. na verkregen toestemming van betrokkenen;
 2. in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 3. om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

in verband met de gerechtvaardigde belangen van het Participatiefonds, waarbij het Participatiefonds erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Het Participatiefonds hanteert de onder a, b, c en d genoemde rechtsgronden bij de verwerking van persoonsgegevens. Het gerechtvaardigde belang van het Participatiefonds is er onder meer gelegen in de verwerking van persoonsgegevens om:

 • onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om aanspraken op bekostiging van de werkloosheid zorgvuldig en juist te berekenen en u daarover tijdig en correct te informeren;
 • van studies, modellen en statistieken te maken;
 • de rechten van het Participatiefonds uit te oefenen en te verdedigen;
 • het beheer inclusief de aanmaak van segmenten en profielen van werkzoekend onderwijspersoneel te kunnen uitvoeren;
 • contractuele afspraken, wettelijke en/of internationale verplichtingen na te komen;
 • de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren;
 • interne analyses en productontwikkelingen mogelijk te maken en zo onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren.
 • communicatie over uw rechten en plichten via verschillende communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken.

Op welke wijze beschermt het Participatiefonds uw persoonsgegevens?
Het Participatiefonds heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Het Participatiefonds heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van gegevens
De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties.
Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van een wettelijke grondslag, uitvoering van onze publiekrechtelijke taak of op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

Bewaren van persoonsgegevens
Het Participatiefonds bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Webstatistieken
De website participatiefonds.nl maakt gebruik van webstatistieken. Hiervoor gebruikt het Participatiefonds het softwareprogramma Google Analytics. Met dit programma kan het Participatiefonds gegevens analyseren en de website nog beter op bezoekers afstemmen. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden doorgegeven. Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies op de pagina’s van participatiefonds.nl. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • het adres van uw internetprovider;
 • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
 • welke pagina's u heeft bezocht.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Website en cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. Wij vragen bij het bezoeken van onze website om uw toestemming voor het plaatsen van niet-functionele cookies. Via de button ‘Cookies niet toestaan' kunt u het plaatsen van een cookie op uw computer tegenhouden. Het niet-accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van de website participatiefonds.nl.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Het Participatiefonds heeft om uw privacy rechten te waarborgen de “Regeling rechten van betrokkenen bij de verwerking van persoonsgegevens Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs en Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs” vastgesteld.

U kunt uw schriftelijke verzoeken en vragen sturen aan:

Stichting Participatiefonds
T.a.v. de Privacy Officer
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor de laatste versie van ons privacy beleid.

Rotterdam, 25 mei 2018