Privacy en cookies

Het Participatiefonds hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Gegevens die u achterlaat op participatiefonds.nl worden altijd vertrouwelijk behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Privacy


Privacy Statement Participatiefonds

Het Participatiefonds (Pf) hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Het Participatiefonds behandelt uw gegevens altijd vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dat betekent concreet dat uw organisatie- en persoonsgegevens op behoorlijke, vertrouwelijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden en dat de persoonsgegevens slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden gebruikt, te weten het op grond van de artikelen 184 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 170 van de Wet op de expertisecentra bepalen van het risicodragerschap van een werkgever ten aanzien van de kosten van uitkeringen voortvloeiend uit (of verbonden aan) een ontslag van een personeelslid.Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Welke informatie wordt door het Participatiefonds verzameld en verwerkt?

In de gegevensuitwisseling via het werkgeversportaal en op basis van de bestanden van UWV/WW-plus is van de voormalig werknemers/uitkeringsgerechtigden opgenomen: BSN, geboortedatum, aard en omvang dienstverband, werkgeversnummer, datum ontslag, omvang ontslag, datum ingang recht/einde recht op uitkering, uitkeringskosten.

Bij het indienen van vergoedingsverzoek overlegt een werkgever documenten ter  onderbouwing van de aanvraag, zoals: akten van aanstelling en ontslag en overzichten en reden van vervanging. Daarin staat aanvullend soms: NAW- gegevens, reden van ontslag, geslacht, reden van ziekte verlof, reden van buitengewoon verlof. Deze documenten worden ge-upload in het systeem en daar opgeslagen. Er is geen papieren archief.

In de mails en telefoongesprekken die de Helpdesk Pf verwerkt komen ook andere gegevens aan bod. Die worden dan ongevraagd door de werkgevers/besturen verstrekt ter verduidelijking van vragen. Deze gegevens worden niet zonder meer vastgelegd. Deze mails en antwoorden worden wel bewaard in het CRM systeem van DUO.

Op welke wijze beschermt het Participatiefonds persoonlijke informatie?

Het Participatiefonds heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het Participatiefonds heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming, gebeurt deze uitwisseling van gegevens  uitsluitend op basis van een wettelijke grondslag, uitvoering van onze publiekrechtelijke taak of op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

Bewaren van persoonsgegevens

Het Participatiefonds bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.
Het Vervangingsfonds heeft om uw privacyrechten te waarborgen de “Regeling inzage- en correctierecht Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs en Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs” vastgesteld.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen sturen aan:

Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
T.a.v. de Privacy Officer
Blaak 22
3011 TA Rotterdam

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

 

Cookies

Participatiefonds.nl maakt gebruik van cookies voor het meten van webstatistieken. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek aan onze website kunt worden herkend.

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten alleen (unieke) nummers en geen persoonsgegevens. Participatiefonds.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te herkennen.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de button ‘Cookies niet toestaan' kunt u het plaatsen van een cookie op uw computer tegenhouden. Het niet-accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van de website participatiefonds.nl.

Webstatistieken

De website participatiefonds.nl maakt gebruik van webstatistieken. Hiervoor gebruikt het Participatiefonds het softwareprogramma Google Analytics. Met dit programma kan het Participatiefonds gegevens analyseren en kan het Participatiefonds de website nog beter op bezoekers afstemmen. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden doorgegeven. Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies op de pagina’s van participatiefonds.nl. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • het adres van uw internetprovider;
  • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina's u heeft bezocht.