Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Participatiefonds kunt u bezwaar maken. Het bestuur van het Participatiefonds moet dan een zogenoemde beslissing op bezwaar nemen. Bent u het vervolgens niet eens met deze beslissing op bezwaar, dan kunt u in beroep gaan.

Hoe maak ik bezwaar?

Bent u het niet eens met een beslissing van het Participatiefonds, dan is het op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) mogelijk om bezwaar tegen deze beslissing te maken. Dat doet u door binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuur van het Participatiefonds. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam, adres, handtekening en de datum;
 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt (in ieder geval datum en kenmerk van de beslissing en bij voorkeur een kopie ervan);
 • waarom u bezwaar maakt (de gronden van het bezwaarschrift);

Houd daarbij rekening met het volgende:

 • Het bezwaarschrift moet op tijd (binnen 6 weken) zijn ingediend.
 • Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn door een lid van het schoolbestuur of namens het schoolbestuur. 

Als een bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet

Wanneer u een bezwaarschrift indient, krijgt u binnen enkele dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Voldoet het bezwaarschrift niet aan de eisen, dan ontvangt u daarbij het verzoek om binnen 4 weken:

 • te laten weten waarom het bezwaarschrift niet op tijd is ingediend en/of
 • te laten weten wat de reden is waarom u bezwaar maakt en/of
 • het bezwaarschrift van een handtekening te voorzien.

Voldoet het bezwaarschrift daarna nog niet aan de eisen dan wordt het niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de zaak inhoudelijk niet wordt behandeld.

Maak tijdig bezwaar bij UWV als de beslissing dat u de laatste werkgever bent niet juist is!

Na ontslag zal een voormalige werknemer bij UWV een werkloosheidsuitkering aanvragen. UWV beoordeelt de aanvraag en bepaalt of deze toe- of afgewezen wordt. Ook onderzoekt UWV welk schoolbestuur als voormalig werkgever verantwoordelijk is voor die werkloosheidsuitkering. Dit schoolbestuur krijgt vervolgens een kopie van de beslissing van UWV op de aanvraag van de werknemer.

Beslissing en bezwaartermijn van UWV
Zodra u als schoolbestuur deze kopie ontvangt heeft u de mogelijkheid om tegen die beslissing bij UWV bezwaar te maken, bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent dat uw schoolbestuur als laatste werkgever is aangemerkt. Als daarvan geen gebruik wordt gemaakt dan verloopt de bezwaartermijn bij UWV en staat de beslissing vast.

Tijdig en bij de juiste instantie reageren
Het komt echter regelmatig voor dat in de bezwaarfase bij het Participatiefonds de juistheid van die werkloosheidsuitkering wordt bestreden terwijl het fonds niet de bevoegde instantie daartoe is.
Let er daarom goed op dat u bij de juiste instantie - dus bij UWV - tijdig bezwaar maakt. Uitsluitend de bevoegde instantie kan zich buigen over de juistheid van genomen beslissingen.

Verdere procedure

Namens het bestuur buigt de bezwaarschriftencommissie van het Participatiefonds zich over uw bezwaarschrift. Het bestuur vraagt in de ontvangstbevestiging of u uw bezwaarschrift mondeling wilt toelichten tijdens een hoorzitting. Als een hoorzitting wordt gehouden wordt u gehoord door medewerkers van de afdeling Bezwaar en Beroep. Na de hoorzitting stelt deze afdeling een schriftelijk advies op dat het voorlegt aan de bezwaarschriftencommissie. Vindt er geen hoorzitting plaats, dan wordt het advies gebaseerd op het dossier. De commissie beslist of uw bezwaar:

 • niet-ontvankelijk wordt verklaard. Dit betekent dat de commissie van oordeel is dat de zaak niet inhoudelijk kan worden behandeld, bijvoorbeeld omdat uw bezwaarschrift te laat is ingediend;
 • gegrond wordt verklaard. Dit betekent dat u in het gelijk wordt gesteld;
 • ongegrond wordt verklaard. Dit betekent dat de commissie van oordeel is dat de eerdere beslissing van het Participatiefonds een terechte beslissing is.

Bezwaar intrekken

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dan kunt u dit schriftelijk of mondeling doen.

Beslistermijn

Het Participatiefonds neemt binnen de wettelijke termijn van 6 weken een beslissing op uw bezwaar, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. De Awb biedt het Participatiefonds de mogelijkheid om deze termijn nog eens met 6 weken te verlengen. Een verdere verlenging is alleen mogelijk als u het daar uitdrukkelijk mee eens bent.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op www.rijksoverheid.nl.

In beroep gaan

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van het Participatiefonds, kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U hoort vervolgens van de Raad van State hoe de procedure verder verloopt. Meer informatie over in beroep gaan vindt u in de brochure van de Raad van State.

Downloads

Samenstelling bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie bestaat uit vier leden en een voorzitter.

Samenstelling

Naam Rol
mw. G. Faber Voorzitter
dhr. H.G. Olfers Lid
dhr. mr. H.K. Evers Lid
dhr. mr. drs. L. van Noort Lid
dhr. A.J.F. Duif Lid