Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Premie betalen

Schoolbesturen in het primair onderwijs betalen verplicht maandelijks premie aan het Participatiefonds. Uit deze premie-inkomsten financiert het fonds de werkloosheidskosten van onderwijspersoneel.

Hierbij gaat het zowel om uitkeringen als om kosten van re-integratiebegeleiding. Het Participatiefonds stelt de hoogte van de premies jaarlijks vast. In het lumpsumbedrag dat schoolbesturen ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is een vergoeding inbegrepen voor de premie die besturen aan het fonds moeten betalen.

Hoe stelt het Participatiefonds de hoogte van de premie vast?

Het Participatiefonds kijkt aan de hand van de ontwikkeling van de uitkeringskosten of de premie aangepast moet worden. Kleine schommelingen in de kosten worden in principe opgevangen met een financiële buffer. Premie-aanpassingen vinden meestal plaats in januari en augustus, maar kunnen ook op andere momenten nodig zijn. De premie is een percentage van het bijdrage-inkomen (t/m 2015). Vanaf 1 januari 2016 wordt de premie berekend op basis van het brutoloon plus 8% vakantiegeld.

In de cao PO 2016-2017 zijn drie nieuwe contract-/aanstellingsvormen opgenomen, te weten bindingscontracten, min-max contracten en tijdelijke of vaste contracten ten behoeve van vervanging. In het geval van bindingscontracten wordt alleen premie geheven over het bindingsuur. Voor min-max contracten en contracten ten behoeve van vervanging vindt geen premieheffing plaats. Daarnaast is een nieuwe functiecategorie geïntroduceerd - de participatiebaan - waarover premie wordt geheven.

Per 1 augustus 2018 zijn ook schoolmedewerkers die aangesteld zijn in een pool voor vervangingen premieplichtig.

Hoe premie betalen?

Het Participatiefonds berekent de maandelijks verschuldigde premie op basis van de gegevens die de salarisdienstverleners aanleveren. Via het portaal van het Vervangingsfonds (Mijn Vf) krijgt het schoolbestuur de opgave van de verschuldigde premie. Het schoolbestuur moet zelf zorgen voor de betaling van de premie aan het Participatiefonds.

Betalen via incasso
Het is mogelijk om via automatische incasso te betalen. Het schoolbestuur moet daarvoor een volmacht afgeven aan het Participatiefonds.

Premiepercentages

Overzicht van de premiepercentages.

Ingangsdatum Premiepercentage
01-01-2019 4,50%

01-01-2018

5,25%
01-01-2017 4,00%
01-08-2016 3,75%
01-01-2016 3,75%
01-08-2015 3,75%
01-01-2015 5,00%
01-08-2014 4,00%
01-01-2014 4,00%

 

Meer weten?

Meer informatie over de financiering van het primair onderwijs vindt u op de website van de rijksoverheid.