Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Premie betalen

Schoolbesturen in het primair onderwijs betalen verplicht maandelijks premie aan het Participatiefonds. Uit deze premie-inkomsten financiert het fonds de werkloosheidskosten van onderwijspersoneel.

Hierbij gaat het zowel om uitkeringen als om kosten van re-integratiebegeleiding. Het Participatiefonds stelt de hoogte van de premies jaarlijks vast. In het lumpsumbedrag dat schoolbesturen ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is een vergoeding inbegrepen voor de premie die besturen aan het fonds moeten betalen.

Hoe stelt het Participatiefonds de hoogte van de premie vast?

Het Participatiefonds kijkt aan de hand van de ontwikkeling van de uitkeringskosten of de premie aangepast moet worden. Kleine schommelingen in de kosten worden in principe opgevangen met een financiële buffer. Premie-aanpassingen vinden meestal plaats in januari en augustus, maar kunnen ook op andere momenten nodig zijn.

De premie wordt berekend op basis van het bruto salaris van het personeel waarvoor premie is verschuldigd, rekening houdend met de deeltijdfactor, exclusief toelages, toeslagen en werkgeverslasten, en vermeerderd met 8 procent vakantie-uitkering.

Voor de vraag voor welke personeelsleden u premie (Vf en/of Pf) moet afdragen, hanteert het fonds verschillende aansluitcodes. Ook is van belang hoe u bij het Vervangingsfonds bent aangesloten. Hierbij zijn er 3 mogelijkheden: volledige bekostiging door het Vervangingsfonds, volledig eigenrisicodragerschap en eigenrisicodragerschap met financiële variant.

Voor wie betaalt u premie?

In dit overzicht kunt u zien voor welke personeelsleden u premie aan het Vervangingsfonds (Vf) en/of het Participatiefonds (Pf) moet afdragen. 

Deze informatie staat ook in Bijlage 1 van het Reglement Vervangingsfonds voor 2019.

Per 1 augustus 2018 zijn ook schoolmedewerkers die aangesteld zijn in een pool voor vervangingen premieplichtig.

Hoe premie betalen?

Het Participatiefonds berekent de maandelijks verschuldigde premie op basis van de gegevens die de salarisdienstverleners aanleveren. Via het portaal van het Vervangingsfonds (Mijn Vf) krijgt het schoolbestuur de opgave van de verschuldigde premie. Het schoolbestuur moet zelf zorgen voor de betaling van de premie aan het Participatiefonds.

Betalen via incasso
Het is mogelijk om via automatische incasso te betalen. Het schoolbestuur moet daarvoor een volmacht afgeven aan het Participatiefonds.

Premiepercentages

Overzicht van de premiepercentages.

Ingangsdatum Premiepercentage
01-01-2019 4,00%

01-01-2018

5,25%
01-01-2017 4,00%
01-08-2016 3,75%
01-01-2016 3,75%
01-08-2015 3,75%
01-01-2015 5,00%
01-08-2014 4,00%
01-01-2014 4,00%

 

Meer weten?

Meer informatie over de financiering van het primair onderwijs vindt u op de website van de rijksoverheid.