Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Premie betalen

Schoolbesturen in het primair onderwijs betalen verplicht maandelijks premie aan het Participatiefonds. Uit deze premie-inkomsten financiert het fonds de werkloosheidskosten van onderwijspersoneel.

Hierbij gaat het zowel om uitkeringen als om kosten van re-integratiebegeleiding. Het Participatiefonds stelt de hoogte van de premies jaarlijks vast. In het lumpsumbedrag dat schoolbesturen ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is een vergoeding inbegrepen voor de premie die besturen aan het fonds moeten betalen.

Hoe stelt het Participatiefonds de hoogte van de premie vast?

Het Participatiefonds kijkt aan de hand van de ontwikkeling van de uitkeringskosten of de premie aangepast moet worden. Kleine schommelingen in de kosten worden in principe opgevangen met een financiële buffer. Premie-aanpassingen vinden meestal plaats in januari en augustus, maar kunnen ook op andere momenten nodig zijn. De premie is een percentage van het bijdrage-inkomen (t/m 2015). Vanaf 1 januari 2016 wordt de premie berekend op basis van het brutoloon plus 8% vakantiegeld.
In de cao PO 2016-2017 zijn drie nieuwe contract-/aanstellingsvormen opgenomen, te weten bindingscontracten, min-max contracten en tijdelijke of vaste contracten ten behoeve van vervanging. In het geval van bindingscontracten wordt alleen premie geheven over het bindingsuur. Voor min-max contracten en contracten ten behoeve van vervanging vindt geen premieheffing plaats. Daarnaast is een nieuwe functiecategorie geïntroduceerd - de participatiebaan - waarover premie wordt geheven.

Hoe premie betalen?

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maandelijks verschuldigde premie Pf door het Participatiefonds zelf berekend op basis van gegevens die via de salarisdienstverleners worden aangeleverd. Het schoolbestuur ontvangt dan via de Mijn Vf omgeving opgave van de verschuldigde premie. Vervolgens dient het schoolbestuur vooralsnog zélf zorg te dragen voor betaalbaarstelling van de premie aan het Participatiefonds in verband met het ontbreken van een incassomogelijkheid.

Met ingang van 1 januari 2017 is ING de nieuwe huisbankier van het Participatiefonds. Vanaf die datum is incasso mogelijk. Hiertoe dient het schoolbestuur een volmacht af te geven aan het Participatiefonds. In november 2016 is naar alle schoolbesturen een machtigingsformulier doorlopende incasso verzonden.

 

Premiepercentages

Overzicht van de premiepercentages.

Ingangsdatum Premiepercentage
01-01-2018 5,25%
01-01-2017 4,00%
01-08-2016 3,75%
01-01-2016 3,75%
01-08-2015 3,75%
01-01-2015 5,00%
01-08-2014 4,00%
01-01-2014 4,00%

 

Meer weten?

Meer informatie over de financiering van het primair onderwijs vindt u op de website van de rijksoverheid.