Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Reglement Participatiefonds voor primair onderwijs en expertisecentra schooljaar 2006-2007

Het bestuur van het Participatiefonds heeft de reglementen voor het schooljaar 2006 – 2007 vastgesteld. De reglementen zijn gepubliceerd in de Staatscourant en zijn aan schoolbesturen toegestuurd. Op deze pagina kunt u de reglementen downloaden en vindt u een overzicht van wijzigingen op het reglement.

Reglement downloaden

Wijzigingen in het reglement

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen.

Reglementswijziging Participatiefonds PO en WEC artikel 1 sub 38

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om het doen van de Voormelding dreigend ontslag niet langer verplicht te stellen voor personen die op de ontslagdatum jonger zijn dan 50 jaar. Daarom is per 1 januari 2007 het Reglement Participatiefonds PO/WEC gewijzigd.

De Voormelding dreigend ontslag is een effectief instrument voor het Participatiefonds om met ontslag bedreigde werknemers in het onderwijs snel in beeld te krijgen ten einde op het juiste moment de noodzakelijk re-integratie-activiteiten te kunnen starten. Als gevolg van een wetswijziging van de WW en het Besluit SUWI stelt UWV sinds kort deze voor re-integratie benodigde informatie beschikbaar. Werknemers die op de ontslagdatum jonger zijn dan 50 jaar, komen pas zes maanden na de 1e WW-dag in aanmerking voor een re-integratietraject. Dankzij de informatie van UWV beschikt het Participatiefonds tijdig (want binnen zes maanden na ontslag) over de noodzakelijke informatie betreffende deze werknemers om re-integratieactiviteiten te starten. Daarom is besloten om voor werknemers die op de ontslagdatum jonger zijn dan 50 jaar de Voormelding dreigend ontslag niet langer verplicht te stellen in het kader van de instroomtoets. Werknemers die op de ontslagdatum 50 jaar of ouder zijn, komen direct na ontslag in aanmerking voor een re-integratietraject. De informatievoorziening door UWV is niet dusdanig dat de gegevens noodzakelijk voor de re-integratie al op de 1e WW-dag door het Participatiefonds zijn ontvangen. Voor deze groep is het Participatiefonds afhankelijk van de informatie die door middel van de Voormelding dreigend ontslag wordt verzameld. Voor werknemers die op de ontslagdatum 50 jaar of ouder zijn blijft de Voormelding dreigend ontslag dan ook onderdeel uitmaken van de instroomtoets. De begripsbepaling van de Voormelding dreigend ontslag komt als volgt te luiden:

Artikel 1 sub 38 Voormelding dreigend ontslag

Voorafgaand aan de datum van het ontslag, maar niet eerder dan vier maanden voor de vermoedelijke ontslagdatum, wordt het ontslag voorgemeld bij het Participatiefonds. De voormelding wordt gedaan door middel van een volledig ingevuld en ondertekend formulier ‘Voormelding dreigend ontslag’ dat beschikbaar is via de site van het Participatiefonds. Na ontvangst van de voormelding kunnen re-integratie-activiteiten worden gestart. Bij de artikelen in dit reglement waar de voormelding als onderdeel van de inspanningsverplichting staat vermeld, behoeft de voormelding uitsluitend plaats te vinden wanneer de betrokkene op de ontslagdatum 50 jaar of ouder is. De voormelding van de betrokkene die op de ontslagdatum jonger dan 50 is behoeft niet meer plaats te vinden omdat als gevolg van een wijziging in het Besluit SUWI tijdig voordat re-integratie-activiteiten voor betrokkene gestart kunnen worden, het Participatiefonds van UWV de daarvoor noodzakelijke informatie heeft ontvangen.

Ingangsdatum

De bovengenoemde wijziging van de Reglementen Participatiefonds PO en WEC treedt per 1 januari 2007 in werking.

Toelichting op het toepassen van de regels uit het reglement

Hieronder vindt u een aantal berichten dat van belang is bij het toepassen van het reglement.