Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Reglement Participatiefonds voor primair onderwijs en expertisecentra schooljaar 2009-2010

Het bestuur van het Participatiefonds heeft de reglementen voor het schooljaar 2009 – 2010 vastgesteld. De reglementen zijn gepubliceerd in de Staatscourant en zijn aan schoolbesturen toegestuurd. Op deze pagina kunt u de reglementen downloaden en vindt u een overzicht van wijzigingen op het reglement.

Reglement downloaden

Wijzigingen in het reglement

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen.

Reglementswijziging ontslag op grond van een beëindigingsovereenkomst

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten de tekst van het artikel dat het ontslag op grond van een beëindigingsovereenkomst regelt te corrigeren. Aangezien dit artikel zowel betrekking heeft op het openbaar als op het bijzonder onderwijs, wordt niet langer gesproken van “de beëindigingsovereenkomst waarbij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt ontbonden”, maar van “de beëindigingsovereenkomst waarbij het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd”.

Artikel 9 sub u van de Reglementen Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2009-2010 en van het Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2009-2010 zal worden aangepast. De reglementswijziging treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant. Het artikel komt als volgt te luiden:

Artikel 9 sub u Ontslag op grond van een beëindigingsovereenkomst

Ontslaggrond

De reden voor het ontslag is gelegen in de beëindigingsovereenkomst waarbij het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Onvermijdbaarheid ontslag

Toewijzing van het vergoedingsverzoek op basis van de in dit artikel genoemde ontslaggrond doet zich voor indien het bevoegd gezag een afschrift van de beëindigingsovereenkomst overlegt.

Inspanningsverplichting

Bij een ontslag op grond van artikel 9 sub u, dient het bevoegd gezag te voldoen aan de inspanningsverplichting, artikel 4, categorie IV. Hieronder volgen de eisen die het Participatiefonds in dit kader aan een ontslag op grond van artikel 9 sub u, stelt:

Categorie IV-A hulp bij behoud van werk, extern (bij ontslag uit een vast dienstverband)

 1. extern een passende functie zoeken (indien aangesloten, gebruik maken van een mobiliteitscentrum/arbeidspool, zoeken bij een ander bevoegd gezag, of buiten het onderwijs); en
 2. (vervallen)
 3. voormelding dreigend ontslag bij het Participatiefonds; of
 4. aanbieden van outplacement (outplacement vervangt de inspanningen 1 tot en met 3 van deze categorie).

Categorie IV-B hulp bij behoud van werk, extern (bij ontslag uit een tijdelijk dienstverband)

 1. (vervallen)
 2. voormelding dreigend ontslag bij het Participatiefonds; of
 3. aanbieden van outplacement (outplacement vervangt de inspanningen 1 en 2 van deze categorie).

Reglementswijziging ontslag op eigen verzoek    

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten de voorwaarden die in het kader van de instroomtoets aan een ontslag op eigen verzoek worden gesteld op een aantal onderdelen te wijzigen.

 1. Er wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de beëindiging van een dienstverband voor bepaalde en onbepaalde tijd.
 2. Bescheiden waaruit blijkt dat betrokkene om ontslag verzoekt, moeten zijn opgesteld voorafgaand aan het ontslag.
 3. Het aanbod van een nieuwe baan dat door betrokkene wordt geweigerd moet dateren van vóór de datum van het ontslag.
 4. Er behoeft geen ontslagbesluit meer te worden overgelegd.
 5. De formulering “passende baan” is vervangen door “passende reguliere betrekking met tenminste een gelijke omvang als de voorgaande betrekking”.

Artikel 9 sub i van het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2009-2010 en van het Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2009-2010 zal worden aangepast. De reglementswijziging treedt in werking per 1 januari 2010. Het artikel komt als volgt te luiden:

Artikel 9 sub i Ontslag op eigen verzoek

Ontslaggrond

De reden voor het ontslag is gelegen in het eigen verzoek.

Onvermijdbaarheid ontslag

Toewijzing van het vergoedingsverzoek op basis van de in dit artikel genoemde ontslaggrond doet zich voor indien het bevoegd gezag aantoont dat het om een ontslag op eigen verzoek gaat.

In geval van een dienstverband voor onbepaalde tijd

Het bevoegd gezag overlegt een afschrift van bescheiden, opgesteld voorafgaand aan het ontslag, waaruit blijkt dat betrokkene de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd c.q. om ontslag heeft verzocht.

In geval van een dienstverband voor bepaalde tijd

Het bevoegd gezag overlegt een afschrift van bescheiden waaruit blijkt dat het bevoegd gezag betrokkene voor de periode na afloop van het verstrijken van de overeengekomen tijd waarvoor het dienstverband is aangegaan, een passende reguliere betrekking heeft aangeboden met tenminste een gelijke omvang als de voorafgaande betrekking, maar dat deze de betrekking niet wenst te accepteren. Het aanbod als hier bedoeld dient gespecificeerd te zijn en voorafgaand aan het ontslag aan betrokkene te zijn gedaan, of

het bevoegd gezag overlegt een afschrift van bescheiden, opgesteld voorafgaand aan het ontslag, waaruit blijkt dat betrokkene geen nieuwe betrekking aangeboden wenst te krijgen.

Inspanningsverplichting

Bij een ontslag op grond van artikel 9 sub i, vereist het Participatiefonds geen inspanning.

Aanvullingen op het toepassen van de regels uit het reglement

Hieronder vindt u een aantal berichten dat van belang is bij het toepassen van het reglement.