Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Reglement Participatiefonds voor primair onderwijs en expertisecentra schooljaar 2010-2011

Het bestuur van het Participatiefonds heeft de reglementen voor het schooljaar 2010 – 2011 vastgesteld. De reglementen zijn gepubliceerd in de Staatscourant en zijn aan schoolbesturen toegestuurd. Op deze pagina kunt u de reglementen downloaden en vindt u een overzicht van wijzigingen op het reglement.

Reglement downloaden

Wijzigingen in het reglement

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen.

Reglementen Participatiefonds voor schooljaar 2010-2011 gewijzigd (december 2010)

Het bestuur van de Stichting Participatiefonds heeft besloten artikel 7 van het reglement aan te vullen. Bedoeld artikel heeft nu niet langer uitsluitend betrekking op ontslag wegens daling van de rijksbekostiging van personeel. Een daling van de financiële bijdragen van derden, wordt vanaf 1 augustus 2010 ook in de toepassing van het artikel betrokken.

Zowel het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor schooljaar 2010-2011 als het Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010-2011 zal worden aangepast. De reglementswijziging treedt in werking de dag na de publicatie in de Staatscourant. De reglementswijziging heeft terugwerkende kracht tot 1 augustus 2010.

Reglementen Participatiefonds voor het schooljaar 2010-2011 op een drie onderdelen gewijzigd.

Het bestuur van het Participatiefonds heeft op een aantal punten een beslissing genomen welke leiden tot wijziging van artikelen in de reglementen.

Overgangsregeling Reglementen Participatiefonds schooljaar 2010-2011    

Op 1 juli 2010 heeft het bestuur van het Participatiefonds een overgangsregeling vastgesteld met betrekking tot artikel 7 van de Reglementen Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010-2011. De regeling luidt als volgt:

Overgangsregeling

In afwijking van het gestelde in artikel 7.2 wordt ter beoordeling van een in het eerste lid genoemd ontslag per 1 augustus 2010 een vergelijking gemaakt van de rijksbekostiging en van middelen van derden, waaronder begrepen gemeentelijke subsidies.

Toelichting

Werkgevers die personeel willen ontslaan wegens daling van de personele bekostiging, niet zijnde rijksbekostiging, dienen dergelijke ontslagen op grond van artikel 7B te melden. Voor een ontslagmelding op grond van artikel 7B dient een werkgever met de bonden in de periode voorafgaand aan het ontslag DGO te hebben gevoerd. De periode tussen de bekendmaking van het reglement (28 mei 2010) en de ontslagdatum van 1 augustus 2010 is echter te krap om DGO te voeren. Daarom kunnen werkgevers die personeel willen ontslaan wegens daling van de personele bekostiging, niet zijnde rijksbekostiging, dergelijke ontslagen per 1 augustus 2010 bij wijze van overgangsregeling op grond van artikel 7 melden.

Reglementen Participatiefonds schooljaar 2010-2011 gewijzigd    

Onlangs heeft het bestuur besloten artikel 7 van het Reglement Participatiefonds te actualiseren en tevens om twee nieuwe artikelen 7A en 7B toe te voegen.

Werkgevers die ontslagbeleid voeren en die overgaan tot ontslag van personeel wegens een daling van de rijksbekostiging personeel, kunnen die ontslagen voortaan melden op artikel 7. Behalve een aanpassing van de terminologie is het artikel ook inhoudelijk aangepast in die zin dat bij de vergelijking van de personele bekostiging 65% van het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt betrokken. Artikel 7A richt zich op dezelfde situatie maar dan voor werkgevers die werkgelegenheidsbeleid voeren. Artikel 7B ‘Ontslag wegens reorganisatie’ is bestemd voor alle andere situaties waarin ontslag wegens bezuinigingen wordt verleend. Er dient sprake te zijn van een reorganisatie als bedoeld in artikel 13.2 lid 5 a van de CAO-PO. Dat betekent dat de werkgever met de vakbonden DGO gevoerd moet hebben over de rechtspositionele gevolgen van de reorganisatie.

De wijzigingen zijn verwerkt in bovenstaande reglementen.

Toelichting op het toepassen van de regels uit het reglement

Hieronder vindt u een aantal berichten dat van belang is bij het toepassen van het reglement.