Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Reglement Participatiefonds voor primair onderwijs en expertisecentra schooljaar 2011-2012

Het bestuur van het Participatiefonds heeft de reglementen voor het schooljaar 2011 – 2012 vastgesteld. De reglementen zijn gepubliceerd in de Staatscourant en zijn aan schoolbesturen toegestuurd. Op deze pagina kunt u de reglementen downloaden en vindt u een overzicht van wijzigingen op het reglement.

Reglement downloaden

Correctie van een zetfout in het Reglement Participatiefonds Primair Onderwijs 2011-2012

Er is geconstateerd dat het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011-2012 een omissie bevat. In artikel 9 sub t: “Ontslag wegens beëindiging van een landelijke subsidie”, is een deel van de paragraaf over de inspanningsverplichting weggevallen (de laatste drie alinea’s). De omissie doet zich voor in de gedrukte versie van het Reglement en in de pdf-versie die u op deze pagina kan downloaden. De publicatie in de Staatscourant van 23 juli 2011 is wel correct.

Wijzigingen in het reglement

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen.

Overgangsrecht bij beëindigingsovereenkomst

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om per 1 augustus 2011 de beëindigingsovereenkomst (artikel 9 sub u Reglement) als zelfstandige ontslaggrond te schrappen. Dat betekent niet dat het reglementair onmogelijk is geworden om een melding op grond van een beëindigingsovereenkomst te doen. Wel is het zo dat bij een melding waarbij sprake is van een beëindigingsovereenkomst, voortaan getoetst wordt op de reden die aanleiding was voor een bestuur om een personeelslid voor te stellen tot beëindiging van de dienstbetrekking te komen. Van deze aanstaande reglementswijziging heeft u kennis kunnen nemen via de publicatie op 21 april 2011 via de website en via juninummer van Rentree (nummer 86).

Voor besturen die reeds een beëindigingsovereenkomst hadden gesloten die pas op of na 1 augustus 2011 wordt geëffectueerd, kan bovenstaande reglementswijziging een extra hindernis zijn als het gaat om de instroomtoets. Want waar artikel 9 sub U alleen de inspanning categorie IV (hulp bij het zoeken naar werk, extern) vraagt, wordt bij veel andere ontslaggronden, zoals onbekwaam/ongeschikt voor de functie, ook de inspanning Categorie I, II en III (hulp bij behoud van werk, intern) verlangd. Daarom heeft het bestuur besloten om, bij wijze van overgangsrecht, ontslagmeldingen waaraan een beëindigingsovereenkomst ten grondslag ligt die vóór 24 juni 2011 is gesloten maar die in werking treedt op of na 1 augustus 2011, nog te toetsen op het oude artikel 9 sub U.

De beëindigingsovereenkomst komt als zelfstandige toetsingsgrond te vervallen    

Op dit moment is het in het kader van de instroomtoets voldoende om een afschrift van een beëindigingsovereenkomst te overleggen waaruit blijkt dat een dienstverband met wederzijds goedvinden is beëindigd. Dit is geregeld in artikel 9 sub u van het Reglement Participatiefonds.

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om per 1 augustus 2011 dit artikel als zelfstandige toetsingsgrond uit het Reglement te schrappen. Dit betekent dat bij ontslagen per of na 1 augustus 2011, waarbij sprake is van een beëindigingsovereenkomst, de aan de overeenkomst ten grondslag liggende ontslagreden wordt getoetst, dus de reden die aanleiding was voor het bestuur betrokkene voor te stellen tot beëindiging van de dienstbetrekking te komen.

Voor de hieronder genoemde ontslagartikelen geldt dat de werkgever in het kader van de toetsing van het ontslag, in plaats van een ontslagbesluit ook een beëindigingsovereenkomst mag overleggen. Alle overige voorwaarden in genoemde artikelen, met inbegrip van de inspanningsverplichtingen blijven dus, ondanks het feit dat er sprake is van een beëindigingsovereenkomst, onverminderd van kracht.

 • Art. 7 : Ontslag wegens daling bekostiging personeel bij ontslagbeleid
 • Art. 7A : Ontslag wegens daling bekostiging personeel bij werkgelegenheidsbeleid
 • Art. 7B : Ontslag wegens reorganisatie
 • Art. 8 : Ontslag wegens kwalitatieve fricties
 • Art. 9 : Overige ontslaggronden
 • a. Ontslag op grond van ongeschiktheid voor de functie
 • b. Ontslag op grond van denominatie
 • c. Ontslag op grond van opheffing van de enige instelling onder het bevoegd gezag
 • d. Ontslag op grond van onverenigbaarheid van karakters
 • e. Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid
 • h. Ontslag op andere gronden
 • j. Ontslag van een leraar in opleiding
 • k. Ontslag van een zij-instromer
 • l. Ontslag van de vervanger van Spaarverlofganger
 • n. Ontslag uit ID-baan
 • q. Ontslag van een onderwijsassistent in opleiding
 • r. Ontslag wegens terugkeer levensloopganger
 • t. Ontslag wegens beëindiging van een landelijke subsidie
 • v. Ontslag wegens wegens bezuiniging ambulante begeleiding en lgf
 • Art. 11 : Schoonmaakpersoneel/personeel Centrale Dienst

De volgende tekst wordt in bedoelde artikelen opgenomen:

Beëindigingsovereenkomst

In plaats van bovengenoemd afschrift van het ontslagbesluit waarin de reden voor het ontslag genoemd is, of een afschrift van het document waaruit blijkt dat de daadwerkelijke reden voor het ontslag, zoals genoemd in artikel 9 sub a, aan betrokkene is kenbaar gemaakt, kan het bevoegd gezag ook een afschrift van een beëindigingovereenkomst overleggen waaruit tenminste blijkt dat:

 1. het dienstverband met wederzijds goedvinden is beëindigd,
 2. het bevoegd gezag heeft voorgesteld het dienstverband te beëindigen en
 3. de reden daarvoor ligt in het feit dat betrokkene ongeschikt is voor de functie, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken of ongeschikt voor het onderwijs, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken.

Deze toetsingssystematiek is ook van toepassing in de situatie waarbij er sprake is van een tijdelijk dienstverband dat van rechtswege afloopt. Ook dan kan er een beëindigingsovereenkomst aan het ontslag ten grondslag liggen. Inhoudelijk wordt er echter getoetst aan de ontslagreden die aan de overeenkomst ten grondslag ligt.

Een melding van een ontslag uit een tijdelijk dienstverband wordt overigens niet gehonoreerd indien de reden waarom de werkgever het dienstverband niet voortzet, slechts is gelegen in het feit dat het dienstverband van rechtswege is afgelopen.

Overzicht van artikelen uit het Reglement Participatiefonds over de bezuinigingsontslagen    

Wijzigingen per 1 augustus 2011

Veel werkgevers zien zich genoodzaakt om per 1 augustus 2011 of in de periode daarna personeel te ontslaan wegens noodzakelijke financiële bezuinigingen. Het Reglement Participatiefonds kent daarvoor verschillende ontslaggronden.

Werkgevers met ontslagbeleid moeten een andere route volgen om bezuinigingsontslagen met succes te melden bij het Participatiefonds dan werkgevers met werkgelegenheidsbeleid. In onderstaand overzicht ziet u in één oogopslag welk ontslagartikel, wanneer van toepassing is.

Om de administratieve last voor schoolbesturen zoveel mogelijk te verlichten, is besloten om artikel 7A met ingang van schooljaar 2011-2012 te wijzigen. Deze wijziging geldt ook voor ontslagen per 1 augustus 2011. Daarom is artikel 7A in onderstaand overzicht opgenomen.

Toelichting op het toepassen van de regels uit het reglement

Hieronder vindt u een aantal berichten dat van belang is bij het toepassen van het reglement.