Vul uw e-mailadres in om in te loggen.

Reglement Participatiefonds voor primair onderwijs en expertisecentra schooljaar 2012-2013

Het bestuur van het Participatiefonds heeft de reglementen voor het schooljaar 2012 – 2013 vastgesteld. De reglementen zijn gepubliceerd in de Staatscourant en zijn aan schoolbesturen toegestuurd. Op deze pagina kunt u de reglementen downloaden en vindt u een overzicht van wijzigingen op het reglement.

Reglement downloaden

Wijzigingen in het reglement

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen.

Bezwaar en beroep tegen ontslagbesluit

Bij de diverse ontslaggronden is de volgende bepaling opgenomen:

Indien tegen het ontslagbesluit bezwaar en/of beroep is ingesteld, stelt het bevoegd gezag het Participatiefonds daarvan in kennis. Het Participatiefonds kan in het geval dat betrokkene tegen het ontslagbesluit rechtsmiddelen heeft aangewend de beslissing op de vergoedingsaanvraag aanhouden tot het moment waarop de in bezwaar dan wel beroep genomen (gerechtelijke) beslissing onherroepelijk is geworden.

Artikel 4.4.1: Bewijs van outplacement

Bij categorie IV A sub 4 en IV B sub 3 wordt in het kader van het aanbieden van outplacement niet meer om een offerte gevraagd. Outplacement wordt nu aangetoond middels een schriftelijk aanbod van outplacement, gedateerd voorafgaand aan het ontslag, waarin het bedrag dat het bevoegd gezag bereid is voor zijn rekening te nemen wordt genoemd. Het aanbod dient substantieel en reëel te zijn in relatie tot de arbeidsmarktpositie van betrokkene.

Artikel 4.4.1: Bewijs van faciliteiten

Bij categorie IV A sub 3 en IV B sub 2 wordt in het kader van het aanbieden van faciliteiten niet meer uitsluitend om een offerte of een factuur gevraagd. Er kan nu ook worden volstaan met een afschrift van een aanbod.

Artikel 6.4: Afwijzen vergoedingsverzoek

Er is een vierde lid aan artikel 6 toegevoegd. Een vergoedingsverzoek wordt afgewezen indien het bevoegd gezag zich niet aan de uitspraak van de Commissie van Beroep heeft onderworpen.

Artikel 7.2 en 7A.3: Regeling versterking cultuureducatie

De per 1 augustus 2012 afgeschafte Regeling versterking cultuureducatie maakt nog wel onderdeel uit van de vergelijking per 1 augustus 2012.

Artikel 7.2 en 7A.3: Regeling prestatiebox primair onderwijs

Bij ontslagen per 1 augustus 2012 wegens opheffing van de betrekking, worden de middelen van de Regeling prestatiebox primair onderwijs niet volledig, maar slechts voor 65% bij de bekostigingsvergelijking meegeteld.

Artikel 7B.3: Ontslag wegens reorganisatie

Bij een ontslag wegens reorganisatie wordt geen vergelijking gemaakt van de rijksbekostiging. Een afschrift van het zorgplan is daarom overbodig. Het betreffende artikelonderdeel is komen te vervallen.

Artikel 9 sub v: Vervallen

Het artikel betreffende ontslag wegens bezuiniging op ambulante begeleiding en de leerlinggebonden financiering, heeft zijn werking verloren. Het artikel is daarom komen te vervallen.

Toelichting op het toepassen van de regels uit het reglement

Hieronder vindt u een aantal berichten dat van belang is bij het reglement.