Uitkeringen voor het bijzonder onderwijs

Reparatie-uitkering

De versobering van de WW wordt in de CAO Primair Onderwijs hersteld in duur en opbouw naar maximaal 38 maanden. Wanneer u recht zou hebben gehad op een WW-uitkering die korter duurt dan die van de oude regeling, dan hebt u recht op een reparatie-uitkering. De reparatie-uitkering gaat in zodra de einddatum van de WW-uitkering is bereikt. De hoogte van de reparatie-uitkering is gelijk aan de hoogte van uw WW-uitkering als die niet zou zijn geëindigd, plus de hoogte van de aanvulling daarop, die u ontvangen zou hebben als de WW-uitkering niet eerder zou zijn geëindigd.

Aanvullende uitkering (AVU)

Zolang u recht hebt op een WW-uitkering, hebt u ook recht op de aanvullende uitkering (AVU). De aanvullende uitkering vult gedurende de eerste 6 maanden de WW-uitkering aan tot 75% van het ongemaximeerde WW-dagloon. Voor de resterende duur van de WW vult de aanvullende uitkering de WW aan tot 70% van het ongemaximeerde dagloon.

Aansluitende uitkering (ASU)

Na afloop van uw WW-uitkering inclusief een eventuele reparatie-uitkering kunt u recht hebben op een aansluitende uitkering. De duur van de ASU hangt af van uw leeftijd en uw onderwijsdienstjaren op uw eerste werkloosheidsdag en in welke sector u werkzaam bent geweest.

Als u op de eerste werkloosheidsdag aan de 4-uit-5-jareneis  voldoet of u bent daarvan vrijgesteld, dan hebt u recht op een aansluitende uitkering (ASU) wanneer u op uw eerste werkloosheidsdag een onderwijsdiensttijd hebt van ten minste 1 jaar. De aansluitende uitkering gaat in zodra het einde van de duur is bereikt van de reparatie-uitkering, als u daar recht op had, in de overige gevallen wanneer de WW-uitkering is geëindigd.  
De aansluitende uitkering eindigt en herleeft volgens dezelfde regels als een WW-uitkering.

Voor ieder jaar onderwijsdiensttijd wordt 1 maand aansluitende uitkering  opgebouwd met een maximum van 38 maanden. De hoogte is 70% van het gemaximeerde WOPO-dagloon. Is uw dagloon hoger dan het maximum dagloon? Dan gaat WWplus bij het berekenen van uw uitkering uit van dit maximum dagloon dat is vastgelegd in de WOPO.

Extra aansluitende uitkering (Extra ASU)

Hebt u op het moment dat u uw baan hebt verloren (of urenverlies gekregen) een onderwijsdiensttijd gehad van ten minste 12 jaar en u bent 10 jaar of minder verwijderd van uw AOW-leeftijd? Dan hebt u recht op een extra aansluitende uitkering. De extra aansluitende uitkering duurt tot uw AOW-leeftijd. De hoogte is 65% van het WOPO-dagloon met een bepaald maximum. Is uw dagloon hoger dan dit maximum? Dan gaat WWplus bij het berekenen van uw uitkering uit van het maximum dagloon dat is vastgelegd in de WOPO.